Kontroly a revize

Kontrola energetické účinnosti klimatizačního systému:

 • Povinnost kontroly účinnosti klimatizačních systémů se vztahuje na vlastníky a provozovatele zařízení se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW.
 • Zde je povinnost zajistit pravidelnou kontrolu.
 • Povinnost ukládá zákon 318/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013), kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, podrobnosti upravuje nová prováděcí vyhláška č. 193/2013 Sb., která upravuje také četnosti kontrol dle výkonu chlazení systémů.

Kontrola těsnosti chladících okruhů dle následujících zákonných předpisů (tzv. „revize úniků“):

 • Povinnost kontroly těsnosti se vztahuje na provozovatele stacionárních aplikací: chladicích a klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel, včetně jejich okruhů, které obsahují 3 kg a více regulované látky či 3 kg a zároveň 5 t eqCO2 a více fluorovaného skleníkového plynu (tj. „chladiva“).
 • Zde je povinnost zajistit pravidelnou kontrolu dle obsahu náplně 1x za rok (nad 3 kg, nad 5 t eqCO2), 1x za šest měsíců (nad 30 kg, nad 50 t eqCO2) nebo 1x za tři měsíce (nad 300 kg, nad 500 t eqCO2).
 • Kontroly se řídí zákonem č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, a vyhláškou 257/2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů. Tyto české legislativní předpisy následují: v případě zařízení s obsahem regulované látky Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v případě zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů od roku 2015 nařízením EU 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.
 • Při realizaci nového chladícího a klimatizačního systému provádíme výchozí revizi úniků vč. zavedení nové evidenční knihy chladícího zařízení ZDARMA.

Transportní chlazení

Transportní chlazení je určené pro převoz zboží o konstantní teplotě z bodu A (výrobce) do bodu B (zákazník). Tato speciální technologie chlazení se používá pro přepravu jakýkoliv čerstvých, chlazených či zmrazených produktů, potravin, ovoce, zeleniny, ryb a mléčných výrobků. Lze převážet i speciální produkty jako je krev, léky či chemikálie, které potřebují specifickou teplotu okolního prostoru.

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení:

firmy Mandík a.s. (požární klapky, požární uzávěry, požární ventily apod.) a firmy Hilti a.s. (požární ucpávky)
 • Zde je povinnost zajistit pravidelnou kontrolu dle dokumentace výrobce. V případě, že toto výrobce neuvádí, řídí se kontroly dle zákonné vyhlášky. V případě firmy Mandík a.s. se kontroly uskutečňují v rozmezí 6 měsíců až 1 roku dle typu výrobku. V případě firmy Hilti a.s. každý 1 rok.
 • Povinnost ukládá vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
 • Při realizaci nového díla provádíme výchozí kontrolu provozuschopnosti vč. zavedení revizní knihy a dokladu o provozuschopnosti dle § 7 vyhl. 246/2001 Sb. ZDARMA.
 • Při každé nové kontrole zavádíme revizní knihu vč. dokladu o provozuschopnosti dle § 7 vyhl. 246/2001 Sb. ZDARMA.